วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอน โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

วัน/คาบ


จันทร์
ภาษาไทย
.๔/๑
ภาษาไทย
.๔/๒
ภาษาไทย
.๔/๒
อังคาร
ภาษาไทย
.๔/๑
พักเที่ยง
ภาษาไทย
.๔/๑
พุธ
ภาษาไทย
.๔/๒
ภาษาไทย
.๔/๒
พฤหัสบดี
ภาษาไทย
.๔/๒
ภาษาไทย
.๔/๑
ศุกร์
ภาษาไทย
.๔/๑