วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครูสัปดาห์ที่ 4-5
วันที่ 11-23 มิถุนายน 2555
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
           -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ในตอนเช้า
           -ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
           -ทำกิจกรรมหน้าเสา/ควบคุมแถวนักเรียนในตอนเช้า
           -เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
           -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
           -สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2
           -ช่วยแม่บ้านตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
           -ตรวจการบ้านของนักเรียน
           -ทำแผนการจัดการเรียนรู้
           -จัดทำสื่อการเรียนการสอน
           -ดูแลนักเรียนทำเวรประจำวันในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
           -ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอบประวัติส่วนตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
          -จัดพานดอกไม้วันไหว้ครูร่วมกันนักเรียน
          - จัดเวที / ผูกผ้า งานไหว้ครู
          -เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูร่วมกับครุและนักเรียน


ประมวลภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติ


          
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น